Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adaptační program

 

 

MŠ Rychvald, Mírová 1744, 735 32 Rychvald, okres Karviná,

příspěvková organizace

 

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Osnova:

 1. Charakteristika adaptačního programu

 2. Záměr adaptačního programu

 3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ:


 1. den otevřených dveří

 2. informační leták

 3. schůzka s rodiči nově přijatých dětí

 4. krátkodobý pobyt před nástupem

 5. ranní chvilky a společné aktivity se sourozenci

 6. průběh adaptačního pobytu


 1. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákon-

  ných zástupců

 2. trénujte odloučení

 3. zprostředkujte kontakt s jinými vrstevníky

 4. zvyšujte nezávislost na okolí, proto děti učte a osamostatňujte

 5. neprotahujte loučení

 6. používejte stejné rituály

 7. buďte citliví a trpěliví

 8. ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte

 9. dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně                                                   ho motivujte

 10. zúčastňujte se akcí školy

 11. informujte učitelky o zvláštnostech svých dětí

 12. co byste jako rodiče nikdy neměli dělat

 

 1. Charakteristika adaptačního programu

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání,

které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace

nově příchozích dětí na prostředí školy.

Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován na pracovišti individuálně

přizpůsobený adaptační program (režim). Rodičům je dána

možnost strávit se svým dítětem určenou dobu v MŠ, tato doba

se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává

od rodičů získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám,

personálu. Seznamuje se s novým prostředím, režimem dne,

zjišťuje, že prostředí je bezpečné, příjemné, obohacující.

Učitelka a personál uplatňují adaptační režim v průběhu

měsíce září a s každým nástupem nového dítěte,

pokud rodiče zvolí jeho nástup v pozdější době.

V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů,

aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám,

bez maminky a tatínka, jinde než doma a přitom být spokojený

a cítit se bezpečně.

Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci

s pediatrem je doporučen pedagogem odklad docházky do MŠ.

 

 1. Záměr adaptačního programu

 • přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují

  na zahájení docházky, dostatečné seznámení se s prostředím,

podmínkami vzdělávání, pedagogy a personálem školy

 • seznámit zákonné zástupce s problematikou přechodu dítěte

         do nového prostředí, režimem v mateřské škole

         a zprostředkovat jim dostatečný poradenský

         a informační servis

 • umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu

  postupné a nenásilné seznámení s novým prostředím

 • adaptační program naší MŠ je dostatečně flexibilní na základě

  zkušeností předškolních pedagogů, může být individuálně

  přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí i možnostem

  zákonných zástupců

 

 1. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů 

          ze strany MŠ

a. v den zápisu probíhá současně Den otevřených dveří

Děti i rodiče mají možnost prohlídky prostor MŠ, seznámení

s učiteli a ostatním personálem školy, zapojit se do her a

denních činností v kolektivu.

 

 1. informační leták

Formou informačního letáku se zákonní zástupci seznámí

s údaji o škole (telefonním číslem, emailovou adresou,

webovými stránkami a jejich obsahem – školním a provozním

řádem, požadavky na oděv dětí, doplňky, právy a povinnostmi

rodičů, s platbami v mateřské škole)

 

 1. schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Dle aktuální situace v červnu, podle počtu zapsaných dětí.

Zákonní zástupci jsou seznámeni s adaptačním programem,

provozním a školním řádem a s poradenským servisem.

Jsou jim podány informace o životě školy, informace

o vhodné literatuře – např.

John Briekley ‐ 7 prvních let života rozhoduje

Zdeněk Matějček ‐ Co kdy a jak ve výchově dětí,

Po dobrém nebo po zlém

Tereza Beníšková ‐ První třídou bez pláče

Marek Herman ‐ Najděte si svého marťana

 

 1. krátkodobý pobyt před nástupem

Po vzájemné dohodě mohou děti se zákonnými zástupci

absolvovat krátkodobý pobyt v době pobytu na zahradě

dopoledne i odpoledne nebo na vycházce. Termín si zákonní

zástupci sjednají předem ‐ osobně s třídní učitelkou ve třídě

v době od 12.00 – 12.30 hod.

 

 1. ranní chvilky a společné aktivity se sourozenci

Malí sourozenci mohou příležitostně v době scházení se dětí  

do mateřské školy pobýt krátkodobě mezi staršími kamarády.

Děti, které se připravují na docházku do MŠ se po domluvě

s učitelkou mohou s rodiči účastnit odpoledních akcí :

Podzimní vycházka, Karneval, Dětský den apod.

 

 1. průběh adaptačního pobytu

V prvním týdnu v září jsou zpravidla obě třídní učitelky

na ranní směně, aby si dítě vytvořilo stejný vztah

k nim oběma.

První den probíhá přivítání a vzájemné seznamování,

nejdéle do 8.30 hodin, poté děti v adaptačním programu

odcházejí s rodiči domů.

Další dny dětí zařazených do adaptačního programu :

1.týden : mohou pobývat děti v MŠ s rodiči, nejdéle však

do 8:30h

2.týden : mohou pobývat děti v MŠ s rodiči do 9:00h

3.týden: mohou pobývat děti v MŠ s rodiči do 9:00h

Největší obavy mají děti z odpoledního odpočinku, proto

doporučujeme, aby měly v MŠ svou oblíbenou plyšovou

hračku a první tři týdny chodily domů před spaním –

odpoledním odpočinkem.

Zpravidla v průběhu září probíhá 1. společná akce

vycházka do lesa nebo společný pobyt na zahradě, případně

ve třídě motivačně zaměřená dle ŠVP. Rodiče a děti

se vzájemně lépe poznají a naváží nová přátelství.

 

 1. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů

          ze strany zákonných zástupců

Hledáte odpovědi na otázky:

„Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí! Co když strádá?

a podobné otázky, které zvláště úzkostné maminky sužují?

Jste nejistí? Nic neobvyklého! Obavy jsou normální, neznáte nás,

neznáte prostředí, bojíte se, že o své dítě

jeho osamostatňováním přicházíte. Adaptací na vzniklou situaci

si musíte projít i Vy! Důvěru si každý musí zasloužit, a tak je to

i s naší mateřinkou. Není to hned, ale postupně získáte jistotu,

že prostředí pro Vaše dítě je bezpečné, umožňuje mu rozvíjet se,

socializovat se. A není problém si s třídní učitelkou domluvit

individuální konzultaci a informovat se o svém dítěti.

Rady:

 1. trénujte odloučení

Příležitostná, jakákoliv krátkodobá odloučení umožní získat

jistotu, že se vrátíte.

 1. zprostředkujte kontakt s jinými vrstevníky

Využívejte programů pro matky na mateřské dovolené, kde se

děti učí soužití ve skupině.

 1. zvyšujte nezávislost na okolí, proto děti učte a

         osamostatňujte 

         Vaše dítě by před nástupem do MŠ mělo zvládnout:

 • chodit, lézt, běhat a samostatně se pohybovat

 • samo se najíst, používat WC z vlastního podnětu,

         obléknout se a obout (s lehkou dopomocí), umýt si ruce,

         používat kapesník, zubní kartáček

 • hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit,

         uklidit si hračku

 • myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak),

         být zvídavé

 • pozorovat a napodobovat okolí

 • mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi

 • být přístupné výzvám, návodům a domluvám,

         používat pro sebe zájmeno „já“

 • vyjádřit srozumitelně svou vůli (svoje chtění)

 • přizpůsobit se přítomnosti druhého dítěte při hře

         a případně si hrát dohromady

 • přijmout a řídit se pokyny učitelek mateřské školy a ostatních

  zaměstnanců školy

Čím víc budou Vaše děti umět, tím rychleji zvládnou

nároky života v kolektivu.

 1. neprotahujte loučení

Někdy loučení představuje větší problém pro matku než dítě,

proto je zbytečně nestresujte. Ujasněte si, jak se k pobytu

svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy

z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě

do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře

vycítí váš strach, a pokud se vy nezbavíte své úzkosti,

nemůžete zbavit dítě jeho úzkosti. Případně se v rodině

dohodněte, že dítě bude do školky vodit ten,

kdo s tím má menší problém.

 1. používejte stejné rituály

Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas

a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu.

Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete

– po obědě, po spaní – ne jen obecné názvy

jako brzy, za chvíli, po práci a podobně.

 1. buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo

a co nového se naučilo.

 1. ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte

Vysvětlete mu, že jej máte rádi a že nechodí do školky proto,

že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma.

Každý má svět povinností – vy práci, Vaše dítě školku.

 1. dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte

Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné

vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho

pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce

naučilo.

       i. zúčastňujte se akcí školy

       j. informujte učitelky o zvláštnostech svých dětí

Například alergie, jídlo, co nezvládá apod.

Realizace adaptačního programu je postavena

na spolupráci učitelek se zákonnými zástupci

a předpokládá osobní zaujetí z obou stran.

Odměnou za vynaložené úsilí v tomto, pro všechny nelehkém

období školního roku, budou spokojené děti a porozumění

mezi rodinou dítěte a školou.

 1. co byste jako rodiče nikdy neměli dělat

 • nenechte se obměkčit – buďte důslední - když už se jednou

  rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit a

  trvejte na svém.

 • nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ –

           za problémy s přivykáním jej v žádném případě netrestejte.

 • nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská

         – když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.

         Rodič musí být oporou.

 • netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku,

         a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout

 • nenechte se obměkčit – buďte důslední - když už se jednou

  rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit

         a trvejte na svém.

 • nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ –

           za problémy s přivykáním jej v žádném případě netrestejte.

 • nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská

         – když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.

          Rodič má být oporou.