Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Informace pro rodiče a zákonné zástupce

nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v našem regionu je

vedení školy bohužel nuceno upustit od každoroční pravidelné

seznamovací schůzky pro rodiče. Proto Vám informace

poskytneme alespoň touto formou. V případě potřeby můžete

kontaktovat ředitelku školy e-mailem (ms.rychvald @seznam.cz)

nebo telefonicky na čísle 730 521 468.

Mgr. Edita Siudová, ředitelka MŠ Rychvald

*  webové stránky mateřské školy Rychvald:

    www.ms-rychvald.estranky.cz

*   p. Emilie Pastuchová - vedoucí školní jídelny – placení

    stravného, mobil: 734 788 706, e-mail:

    sjms.rychvald@seznam.cz

*   p. Kateřina Pressenová – ekonomka, placení školného

    (převodem, v hotovosti), Mobil: 734 788 709, e-mail:

    ekonom.msrychvald@seznam.cz

*   SMĚRNICE KE STRAVOVÁNÍ je v sekci „Dokumenty

     ke stažení“  na webových stránkách, které budou aktualizovány

     v srpnu 2020

*   seznámení se Školním řádem proběhne na třídních schůzkách

     začátkem září 2020: školní řád je trvale vyvěšen

    na www.ms-rychvald.estranky.cz a vstupním schodišti MŠ

    Mírová, v každé MŠ na označeném místě. Bude aktualizován

    v srpnu 2020

Provoz na jednotlivých pracovištích:

provoz MŠ Mírová od 6.00 – 16.30 hod., podle jednotlivých

    tříd. Scházení dětí probíhá od 6 – 7.30 hodin ve třídě Květinka.

    Provoz na 2. patře je do 16.00 hodin. Děti se rozcházejí

    od 16:00 hodin ze třídy Květinka. 

*   provoz MŠ Václav a Podlesí je od 6.00 – 16.00 hodin

    Všechny děti přicházejí nejpozději do 8:00 hodin.

    Rodiče mohou děti vodit a vyzvedávat kdykoli během dne,

    po domluvě domluvě s třídní učitelkou  den předem. MŠ je uzamčena, je

    nutno zvonit 1x krátce a vyčkat na otevření. Učitelka s dětmi

    ve třídě pracuje. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých

    činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž

    ve třídě pracují, případně dle počasí venku.

*   Pokyny pedagogů a zaměstnanců školy děti musí vždy a

    za všech okolností plnit, je to totiž základní prevence před úrazy

    a povinnost vyplývající ze školského zákona. Učitelka nemůže

    dítě nepřetržitě sledovat. Pracuje s ostatními dětmi

    po skupinkách, vykonává dohled, který je přiměřený

    okolnostem, věku, vlastnostem a chování nezletilého dítěte. 

Základní pravidla:

*   rodiče rodiče, zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby předávají

    dítě osobně učitelce do třídy. Osobní pohovory a

    konzultace se domlouvají mimo přímou výchovnou činnost.

*   dítě ze školky vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba (ta

    musí mít od rodičů písemné pověření).

*   rodiče jsou povinni respektovat směrnice o úplatě za mateřskou

    školu a stravné a tyto částky uhradit vždy v termínu

*   učitelky zodpovídají za jim svěřené dítě – po pozdravu,

     navázání očního kontaktu až do jeho předání zákonnému

     zástupci. Nelze dítě jen do třídy strčit.

Co děti do MŠ potřebují - vše podepsané, bližší informace najdete

    na webových stránkách v sekci „Co potřebuji do MŠ“ na liště vlevo

Doporučení postupu zvykání dětí v MŠ

*   ve třídě rozhoduje přítomná učitelka, po domluvě s učitelkou je

    možné s dítětem absolvovat adaptační program. Bližší

    informace jsou na webových stránkách v sekci „Adaptační

    program“ na liště vlevo  

*   přivykání prostředí školky u dětí trvá 2 týdny až 2 měsíce

*   některé dítě si nezvykne a i to je mimo jiné důvodem, proč jsou děti

    přijímány na zkušební dobu 3 měsíce

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROBĚHNOU

2. 9. 2020 OD 15:30 HODIN

NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

_____________________________________________________________________

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Podrobnosti k prázdninovému provozu naleznete zde:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjNvI8V7O7jxa8bA?e=mK18Oo

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkgjA2nIE5-_hiLMtT?e=FcLAJ5

______________________________________________________________________

ŠKOLNÉ ZA KVĚTEN A ČERVEN  2020

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání: 

V případě přerušení provozu mateřské školy z provozních důvodů

o více než 5 dní bude úplata snížena poměrně vzhledem k počtu dní,

kdy je zajištěn provoz v daném měsíci.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy bude tedy školné

za měsíc květen sníženo na 216,- Kč.

Školné za měsíc červen činí 410,- Kč.

________________________________________________

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  pro školní rok 2020/2021

bude v souvislosti s opatřením Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy a mimořádným opatřením vlády probíhat

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis bude pro všechny MŠ v Rychvaldě

(to je budova MŠ Mírová 1744; budova MŠ 1220 – Václav

a budova MŠ U Školky 1500).

Pro příjem žádostí je stanoven termín od 2.5.2020 do 12.5.2020,

pro osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je

stanoven termín 5.5.2020 od 8:00 do 16:00 hodin

v budově MŠ Rychvald, Mírová 1744, v přízemí, 

kancelář zástupce ředitele.

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V LEVÉ LIŠTĚ V SEKCI

ZÁPIS DO MŠ. 

Zápis do MŠ -  dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti

ve věku zpravidla od tří do šesti let,

nejdříve však pro děti od dvou let.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly

do 31. 8. pěti let, není-li stanoveno jinak

(§34 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění

pozdějších předpisů).

Zákonný zástupce může místo povinného

předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.

Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba,

nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.

Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě

k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň

s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce

před počátkem školního roku.

Mateřská škola disponuje celkem 51 volnými místy.

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna

na webových stránkách a na úřední desce před vstupem do budovy

MŠ Rychvald, Mírová 1744.

_____________________________________________________________________

ŠKOLNÉ ZA BŘEZEN A DUBEN  2020

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání: 

V případě přerušení provozu mateřské školy z provozních důvodů

o více než 5 dní bude úplata snížena poměrně vzhledem k počtu dní,

kdy je zajištěn provoz v daném měsíci.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy bude tedy školné

za měsíc březen sníženo na 280,- Kč.

Školné za měsíc duben činí 0,- Kč.

______________________________________________________________________

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 23.3.2020

Vážení rodiče,

z nařízení zřizovatele je od pondělí 23. března 2020 do odvolání

MŠ Rychvald uzavřena a to včetně odloučených pracovišť.

Obědy budou automaticky odhlášeny.

O opětovném otevření školy budete včas informováni

na webových stránkách a dalšími informačními kanály.

Žádost na ošetřovné při péči o dítě do 13 let a pokyny k jejímu

vyplnění naleznete v odkazu níže, případně je možné si ji fyzicky

vyzvednout ve vstupu do mateřské školy Mírová

(v pondělí 23.3.2020 od 7:00 do 13:00 hodin a

pak každou středu od 7:00 do 13:00 hodin).

Vzhledem k současné situaci Vás vyzývám, abyste,

pokud máte možnost, využili elektronického podání

na adresu ms.rychvald@seznam.cz

  • Pokyny k vyplnění a podání žádosti na ošetřovné:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgirIDU2HTi5sC7SQ?e=FSzSS5

  • Tiskopis k elektronickému vyplnění a poslání:

https://1drv.ms/w/s!AmAFgI5aB5qkgidmRRlhuKeVmFzd?e=gbOKzn

  •  Tiskopis k vytištění:

https://1drv.ms/b/s!AmAFgI5aB5qkginWfY8SFaIVWO0I?e=GF41bk

 

Od pondělí 23.3.2020 bude na našich webových stránkách nově

otevřena sekce „Vzdělávací nabídka pro děti“

(vlevo na liště pod sekcí Aktuality), ve které najdete náměty

pro inspiraci při práci s dětmi.

A předškoláci zde budou mít připraveny tematicky zaměřené

celky tak, abyste se i v těchto obtížných podmínkách mohli

s dětmi připravovat k zápisu. 

Všechny učitelky jsou připraveny s Vámi komunikovat

prostřednictvím e-mailů zveřejněných na webu školky.

V případě nutnosti volejte: 730 521 468

Děkujeme za pochopení.

 

 Mgr. Edita Siudová,

ředitelka MŠ Rychvald

Vyvěšeno 19.3.2020