Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty EU a další projekty

Projekt A:

 Zapojili jsme se do projektu

Podpora společného vzdělávání

v pedagogické praxi

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.)

jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně

zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí,

žáků a studentů tak,aby byl plně využit potenciál

každého jedince a zároveň nedocházelo

ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu

jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol

zapojených do projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“,

který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Projekt je spolufinancován EU ve výši 

148 801 183,04 Kč.

 

Benefity pro naši školu:

Díky projektu bezplatně získáme:

 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje

       pro vybrané pedagogy a vedení školy,

 • služby odborných poradců (např. školního

        psychologa, speciálního pedagoga,

        metodika pro školské poradenské zařízení,

        metodika DVPP apod.),

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci,

       který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích

       pracovníků škol z kraje,

 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem

        zavádění této podpory na naší škole,

 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické

        informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů

        v naší škole, podporu při nastavení služeb v rámci

        našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě

podpořených škol a školských zařízení, se kterými

navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny

zkušeností a příkladů dobré praxe, například

formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného

vzdělávání :

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV

Centra podpory školám v oblasti společného

vzděláváníkterá poskytují konzultace a poradenství

nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům

z širší veřejnosti.

Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu:

www.nidv.cz/centra-kontakty.

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory

budou probíhat také informační semináře

pro odbornou i laickou veřejnost.

Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním

inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, 

rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské

veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech

a tématech. 

Více informací o projektu získáte

na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový

Podpora společného vzdělávání

v pedagogické praxi se zaměřuje

na zajištění podpory implementace

Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV),

a to především prostřednictvím posílení osobnostních

a profesních kompetencí pedagogických pracovníků

potřebných z realizaci společného vzdělávání

v předškolním, základním, středním a zájmovém

a neformálním vzdělávání a dále realizací informační

a osvětové kampaně zaměřené na školy,

odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj

a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup

ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

a sekundárnímu vzdělávání.

 

www.nidv.cz

********************************************************************************************************

 

Projekt EU 1. :

    PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ

ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ Rychvald;

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002169;

FINANČNÍ PODPORA 643 384,-Kč

je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl:

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenář.

a mat.gramotnosti, kvalitnější vzděl.dětí a žáků ohrožených

šk.neúspěchem, společné vzdělávání. Realizovat aktivity

na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů,

vzájemné učení škol, personální podporu škol.

 

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů

MŠ Rychvald

Reg.č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002169

Daný projekt je realizován s poskytováním

finanční podpory Evropské unie.

Projekt je zaměřen na kombinaci ve vzdělávací oblasti

k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů,

společnému vzdělávání dětí,

spolupráci s rodiči dětí.

 • ŠKOLNÍ ASISTENT , dočasná personální podpora MŠ

  Projekt čerpá z aktivit zajištění školního asistenta,

        jenž poskytuje podporu zejména dětem ohroženým

       školním neúspěchem.

       Cílem je dosáhnout elementárních dovedností v oblasti

       sebeobsluhy dětí a v nácviku jednoduchých činností

       při pobytu v mateřské škole, asistent spolupracuje

       s rodiči dětí.

 

 • VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

  Cílem aktivity je podpora profesního růstu​

        pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého

        vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

        Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání

        dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti

        čtenářské pregramotnosti a inkluze.

 

 • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ

  Cílem je zvyšování kvality každodenní práce pedagoga   

        při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím 

       vzájemné výměny zkušeností z různých škol     

       v rámci ČR.

 

 • ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁVÁNÍ

        A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ V MŠ

MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání

rodičů za účasti externího odborníka na téma

týkajícího se usnadnění přechodu dětí do základního

vzdělávání. Cílem je poskytnout rodičům informace

o všech faktorech spojených s nástupem jejich dětí

do povinného základního vzdělávání.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt EU 2. :

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE

JAKO NÁSTROJ ROZVOJE

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje

oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt 3. :

Svět nekončí za vrátky

- cvičíme se zvířátky

Projekt pro předškolní děti

http://www.sokol.eu/obrazek/8502/samolepkadvere-page-001.jpg?size=display

Celoroční projekt  Odboru všestrannosti České obce sokolské

je věnován předškolním dětem, rodičům a učitelkám MŠ

pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových

a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb

jako přirozenou součást života.

Projekt podporuje individuální předpoklady dětí, otevírá svět radosti

a potěšení z pohybu, překonávání překážek a zdokonalování

pohybových dovedností.

Projekt je rozdělen do kategorií 1 (3-4 roky), 2 (4-5 let) a 3 (5-6 let),

jednotlivými činnostmi budou děti doprovázet zvířátka, vláček,

součástí vyhodnocení úkolů jsou samolepky, po splnění

všech činností čeká děti odměna v podobě diplomů a dárků.

Pojďte tedy s námi a sokolíkem Pepíkem vtáhnout děti

do světa plného pohybu a her.

 

***********************************************************************

 

Projekt 4 - ZDRAVÁ 5:

petka.jpg