Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty EU a další projekty

Projekt A:

 Zapojili jsme se do projektu

Podpora společného vzdělávání

v pedagogické praxi

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Projekt je spolufinancován EU ve výši 

148 801 183,04 Kč.

 

Benefity pro naši školu:

Díky projektu bezplatně získáme:

 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,

 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,

 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,

 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě

podpořených škol a školských zařízení, se kterými

navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny

zkušeností a příkladů dobré praxe, například

formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného

vzdělávání :

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty.

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

www.nidv.cz

********************************************************************************************************

 

Projekt EU 1. :

    PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ

ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ Rychvald;

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002169;

FINANČNÍ PODPORA 643 384,-Kč

je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl:

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenář. a mat.gramotnosti, kvalitnější vzděl.dětí a žáků ohrožených šk.neúspěchem, společné vzdělávání. Realizovat aktivity na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzájemné učení škol, personální podporu škol.

 

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ Rychvald

Reg.č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002169

Daný projekt je realizován s poskytováním

finanční podpory Evropské unie.

Projekt je zaměřen na kombinaci ve vzdělávací oblasti k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů, společnému vzdělávání dětí, spolupráci s rodiči dětí.

 • ŠKOLNÍ ASISTENT , dočasná personální podpora MŠ

  Projekt čerpá z aktivit zajištění školního asistenta, jenž poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Cílem je dosáhnout elementárních dovedností v oblasti sebeobsluhy dětí a v nácviku jednoduchých činností při pobytu v mateřské škole, asistent spolupracuje s rodiči dětí.

   

 • VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

  Cílem aktivity je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a inkluze.

   

 • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ

  Cílem je zvyšování kvality každodenní práce pedagoga při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností z různých škol v rámci ČR.

   

 • ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ V MŠ

  MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkajícího se usnadnění přechodu dětí do základního vzdělávání. Cílem je poskytnout rodičům informace o všech faktorech spojených s nástupem jejich dětí do povinného základního vzdělávání.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt EU 2. :

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE

JAKO NÁSTROJ ROZVOJE

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt 3. :

Svět nekončí za vrátky

- cvičíme se zvířátky

Projekt pro předškolní děti

http://www.sokol.eu/obrazek/8502/samolepkadvere-page-001.jpg?size=display

Celoroční projekt  Odboru všestrannosti České obce sokolské je věnován předškolním dětem, rodičům a učitelkám MŠ pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Projekt podporuje individuální předpoklady dětí, otevírá svět radosti a potěšení z pohybu, překonávání překážek a zdokonalování pohybových dovedností.

Projekt je rozdělen do kategorií 1 (3-4 roky), 2 (4-5 let) a 3 (5-6 let), jednotlivými činnostmi budou děti doprovázet zvířátka, vláček, součástí vyhodnocení úkolů jsou samolepky, po splnění všech činností čeká děti odměna v podobě diplomů a dárků.

Pojďte tedy s námi a sokolíkem Pepíkem vtáhnout děti do světa plného pohybu a her.

 

***********************************************************************

 

Projekt 4 - ZDRAVÁ 5:

petka.jpg